banner_comotrabajamos

Transparència i integritat.

Les coses tal com són, sense lletra petita.


GESTIÓ DE PATRIMONIS

Treballar amb Kernan Heinz és com tenir un metge de capçalera per a tots els temes financers, que diagnostica la seva situació patrimonial personal o empresarial i li proporciona la recepta que considera més adequada.

1FASE 1: Definició de necessitats.

El més important en aquesta fase és conèixer bé el client, la situació real del seu patrimoni i sobretot la seva vocació inversora. Al possible client li han de quedar molt clares els avantatges de treballar amb Kernan Heinz Gestió Patrimonial i nosaltres hem de tenir molt clares quines són les seves necessitats i si realment li podem aportar un valor afegit. Si és així, s'acorda una data per a un següent contacte.

2FASE 2: Proposta d'inversió

Un cop analitzades les característiques particulars del client i les seves necessitats a curt i llarg termini, es presenta una proposta de productes i serveis financers d'acord amb el seu perfil i necessitats. Aquesta proposta inclou una selecció de productes financers, un suggeriment sobre l'entitat financera més adequada en cada cas i la proposta del mètode operatiu, que pot ser a través o no d'un contracte de gestió amb l'entitat escollida.

3FASE 3: Acceptació de la proposta

Un cop concretada la relació, es procedeix amb la tasca administrativa (signatura de contracte amb l'entitat o entitats escollides) i s'acorda amb el client la freqüència mínima de contactes (físics, telefònics o per e-mail) que es mantindran per poder realitzar un seguiment correcte de la seva cartera. Així mateix, s'estableix un mesurador perquè el client pugui valorar la gestió de manera objectiva.

 

4FASE 4: Inici d'activitats

Tan aviat s'han signat tots els contractes d'obertura de comptes a les entitats escollides, es procedeix a fer totes les transferències i / o els traspassos d'actius corresponents i s'inicia l'activitat financera. També hi ha la possibilitat de realitzar transferències inverses, la qual cosa suposa l’eliminació de les despeses de canvi d'una entitat a una altra.

 

5FASE 5: Seguiment de la cartera

A Kernan Heinz no volem que els nostres clients visquin a la inòpia ja que això moltes vegades els ha dut al desastre. Els volem formar a través de les reunions que anem mantenint amb ells perquè entenguin perfectament el risc que assumeixen en cada una de les seves inversions. Entenem que és l'única via perquè a relació amb el client pugui anar creixent i enfortint-se amb el pas del temps. A cada reunió s'analitzarà breument la situació financera i macroeconòmica així com l'evolució de la cartera comparada amb el mesurador acordat a la fase 2. S'analitzen les possibles desviacions i es prenen decisions sobre possibles canvis en funció de les previsions dels mercats.

Totes aquestes visites, així com totes les posteriors per al seguiment de la cartera no comporten cap cost.

 

PROJECTES D'INVERSIÓ

La pròpia dinàmica del nostre negoci fa que contínuament se'ns ofereixin projectes d'inversió en diversos sectors, com ara parcs eòlics, solars, etc. Coneixent la necessitat d'alguns dels nostres clients en aquest tipus d'inversió, periòdicament realitzem una selecció dels projectes més interessants i els posem al seu abast.

FASE 1: Definició de necessitats i presentació de diferents alternatives de projectes. En aquest sentit hi ha la possibilitat d'assistir a video-conferències amb responsables d'aquests projectes a les diferents àrees geogràfiques espanyoles.

FASE 2: Si es manifesta interès en algun projecte en concret, es procedeix a la signatura d'un contracte de confidencialitat entre ambdues parts, sense cap compromís posterior, on s'entra en detall en el projecte.

FASE 3: En cas d'acceptació del projecte es passaria a la signatura dels contractes

Totes aquestes visites no comporten cap cost i són sense compromís.

FORMACIÓ

FASE 1: Entrevista personal y definició de necessitats.

FASE 2: Proposta de curs o seminari: contingut i nombre de sessions

FASE 3: En cas d'aprovació, concretar dates i desemborsament anticipat del 30% del pressupost.

FASE 4: Realització i pagament del restant 70%.

ESTUDIS FINANCERS PER A PIMES

FASE 1: Entrevista personal amb el client i definició de necessitats

FASE 2: Presentació de proposta de l'estudi, timing i pressupost.

FASE 3: En cas d'aprovació, desemborsament anticipat del 50% del pressupost.

FASE 4: Confecció de l'estudi

FASE 5: Presentació, entrega y pagament del 50% restant.